Labs sākums darbam!

Ar Doitex programmatūras palīdzību datoru ir iespējams lietot vislabākajā veidā - veselīgi, motivējoši un produktīvi.

 
Reģistrēties

Ogs Mandino - no bezpajumtnieka par miljonāru

Og Mandino

Ogs Mandino piedzima ASV, Masačūsetas štatā, strādnieku Ä£imenÄ“. Skolas laikā aizrāvās ar žurnālistiku, bija skolas avÄ«zes redaktors. KopÄ«gi ar māti sapņoja, ka nākotnÄ“ varÄ“tu kļūt par diženu rakstnieku.

Beidzot skolu, Ogs gatavojās iestāties Misuri štata universitātÄ“, žurnālistikas nodaļā. Bet pÄ“kšÅ†Ä mātes nāve un 2. Pasaules kara sākums visu izmainÄ«ja.

Ogs Mandino iestājās ASV gaisa spÄ“kos un kļuva par ekipāžas locekli bumbvedÄ“jam B-24. Kara laikā viņš piedalÄ«jās 34 kaujas lidojumos. Viņš dienÄ“ja kopā ar toreizÄ“jo Holivudas zvaigzni Džeimsu Stjuartu.

Beidzoties karam, Ogs atgriezās dzimtajā štatā un secināja, ka darba tirgÅ« pÄ“c bijušajiem kara pilotiem nav Ä«paši liels pieprasÄ«jums. Viņam bija nelieli iekrājumi no pilota algas, tādēļ viņš izlÄ“ma nodarboties ar to, kas viņam visvairāk interesÄ“ - ar rakstniecÄ«bu.

Aptuveni 6 mÄ“nešus viņš rakstÄ«ja savu pirmo grāmatu, tad dažādus stāstus un feļetonus, cenšoties panākt publicÄ“šanos kādā no izdevniecÄ«bām vai žurnāliem. Un nesekmÄ«gi. Viņa darbi nebija pieprasÄ«ti.

Iekrājumi beidzās un bija nepieciešama nauda. Ogs pieteicās darbā par apdrošināšanas aÄ£entu. Viņa uzdevums bija pārdot apdrošināšanas polises, apmeklÄ“jot mājas un dzÄ«vokļus, klauvÄ“jot pie durvÄ«m, saņemot neskaitāmus noraidÄ«jumus un pa retam kādu sekmÄ«gu darÄ«jumu.

Viņš aprecÄ“jās un Ä£imenÄ“ piedzima meitiņa. Ogs dzÄ«voja kā vairums cilvÄ“ku - no algas, lÄ«dz algai. Bija jāmaksā arÄ« par hipotekāro kredÄ«tu. LÄ«dzekļi regulāri pietrÅ«ka. Un tā vairākus gadus. LÄ«dz brÄ«dim, kad Ogs salÅ«za. Tajā dienā kāds norunātais polises pārdošanas darÄ«jums tika atcelts un lÄ«dzekļi neplānoti samazinājās. SarÅ«gtināts par  neveiksmi, Ogs iegriezās bārā un "apbalvoja" sevi ar glāzi viskija. Tā bija tikai 1 glāze todien.

Bet tādas dienas bija vÄ“l un vÄ“l. LÄ«dz tas izveidojās par rituālu - pirms došanās mājās, iegriezties bārā. Pamazām izdzerto viskija glāžu skaits palielinājās un pienāca arÄ« diena, kad Ogs mājās pārradās manāmi iereibis. Tādas dienas kļuva ar vien vairāk.

Situācija tikai ar vien pasliktinājās. Ienākumi samazinājās, patÄ“rÄ“tais alkahola daudzums palielinājās. Oga Ä£imene izjuka - šÄ·iršanās. Kādu brÄ«di viņam vÄ“l palika māja, kurā dzÄ«vot, bet drÄ«z banka to atņēma, jo netika maksāti kredÄ«ta maksājumi. Ogs bija zaudÄ“jis arÄ« darbu, jo alkahola reibumā apdrošināšanas polises pārdot nav iespÄ“jams.

Tā 35 gadu vecumā Ogs kļuva par bezpajumtnieku un alhaholiÄ·i. Viņam vÄ“l bija mašÄ«na, kuru banka brÄ«numainā kārtā vÄ“l nebija atņēmusi. Ar to viņš kādu laiku braukāja no pilsÄ“tas uz pilsÄ“tu, piestrādādams dažādus gadÄ«juma darbus un pļēgurodams. Tad vairs nebija arÄ« mašÄ«nas.

Ogs apātiski klÄ«da pa kādas pilsÄ“tas ielām. Viņam vÄ“l bija nedaudz naudas. Tieši tik daudz, cik maksāja revolveris kāda veikala skatlogā, pie kura viņš neviļus bija apstājies.

Kā vÄ“lāk pats Ogs atzina, kaut arÄ« domās virmoja ideja par pašnāvÄ«bu, tomÄ“r viņam tajā brÄ«dÄ« nebija nekādas apņēmÄ«bas jelko darÄ«t. Tajā dienā Ogs aizklÄ«da lÄ«dz kādai publiskajai bibliotÄ“kai.

BibliotÄ“kā viņa uzmanÄ«bu piesaistÄ«ja pašpalÄ«dzÄ«bas, panākumu un motivācijas grāmatas. Paņēmis dažas grāmatas, viņš sāka tās šÄ·irstÄ«t un pamazām ieinteresÄ“jās. Viņš vÄ“lÄ“jās noskaidrot, vai tādam cilvÄ“kam kā viņš, ir kādas izredzes?

Turpmāk Ogs regulāri apmeklÄ“ja bibliotÄ“kas visās pilsÄ“tās, kurās sanāca uzturÄ“ties. Viņš izlasÄ«ja simtiem dažādu grāmatu - pārsvarā par motivāciju, pozitÄ«vo domāšanu, veiksmÄ«gu cilvÄ“ku panākumiem u.c.

Pamazām viss sāka mainÄ«ties. Ogs pakāpeniski atteicās no alkohola. Viņš satika jaunu sievieti un izveidojās attiecÄ«bas. 

Ogs vÄ“lÄ“jās atrast pastāvÄ«gu darbu. IeraudzÄ«jis kādas prestižas apdrošināšanas sabiedrÄ«bas darba piedāvājuma sludinājumu, viņš aizsÅ«tÄ«ja savu pieteikumu, gan Ä«paši necerot uz vakanci, jo viņam bija jau gandrÄ«z četrdesmit gadu un nekādu Ä«pašu sasniegumu polišu pārdošanā iepriekšÄ“jā darba vietā.

TomÄ“r viņu pieņēma jaunajā darbā. ApņēmÄ«gi strādāja, pielietojot bibliotÄ“kās iegÅ«tās zināšanas, un guva labus panākumus polišu pārdošanā, tādēļ viņu paaugstināja amatā par nodaļas vadÄ«tāju un pÄ“c tam arÄ« par reÄ£iona pārdošanas vadÄ«tāju.

DzÄ«ve bija stabilizÄ“jusies, viņš aprecÄ“jās, piedzima divi bÄ“rni. Viņš bija cienÄ«jams darbinieks prestižā apdrošināšanas sabiedrÄ«bā. TomÄ“r Ogs nebija aizmirsis savu jaunÄ«bas dienu sapni - kļūt par rakstnieku. Viņš domāja, kā bÅ«tu iespÄ“jams nodarboties ar rakstniecÄ«bu. Un viņam radās ideja uzrakstÄ«t nelielu rokasgrāmatu saviem darbiniekiem par to, kādā veidā vislabāk var pārdot apdrošināšanas polises. UzrakstÄ«to rokasgrāmatu viņš aizsÅ«tÄ«ja arÄ« uz apdrošināšanas sabiedrÄ«bas centrālo biroju.

Ogam piešÄ·Ä«ra kārtÄ“jo paaugstinājumu amatā - nu viņš strādāja centrālajā birojā nodaļā, kas gatavoja mārketinga materiālus. Viņš beidzot varÄ“ja rakstÄ«t. Un viņš strādāja arÄ« pie kompānijas veidotā preses izdevuma, kas galvenokārt bija paredzÄ“ts kompānijas darbinieku motivācijai, bet bija pieejams arÄ« abonÄ“šanai jebkuram interesentam.

Kad atbrīvojās žurnāla redaktora vakance, Ogs pieteicās kļūt par tā redaktoru. Turpmākos gadus Ogs turpināja attīstīt žurnālu. Tā nosaukums - "Neierobežoti panākumi". Un pateicoties Ogam, žurnāls no 2000 maksas abonementiem, izauga līdz 100 000 maksas abonementiem.

Žurnālu ievÄ“roja kādas izdevniecÄ«bas Ä«pašnieks. Viņu ieinteresÄ“ja Oga veidotie raksti, un viņš nosÅ«tÄ«ja Ogam vÄ“stuli ar priekšlikumu uzrakstÄ«t motivÄ“jošu grāmatu.

Grāmata, kuru Ogs uzrakstÄ«ja, tika pārdota 50 miljonu eksemplāros vairāk kā 20 valstÄ«s - tās nosaukums - "Dižākais tirgonis pasaulÄ“". 

52 gadu vecumā Ogs bija kļuvis par miljonāru. Turpmāk viņš nodarbojās ar grāmatu rakstÄ«šanu un motivÄ“jošu semināru vadÄ«šanu. Katru nedēļu viņš vadÄ«ja seminārus - lielu kompāniju darbiniekiem u.c. Viņš sarakstÄ«ja 18 grāmatas un ieguva neskaitāmas godalgas un atzinÄ«bas kā rakstnieks un motivātors.

Ogs Mandino mira 72 gadu vecumā, 1996. gadā.

2 mÄ“nešus pirms nāves, viņš ierunāja audio, kurā izstāstÄ«ja savas dzÄ«ves stāstu. Audio var noklausÄ«ties internetā - http://www.ogmandino.com/ Tur pat pieejams arÄ« ir viņa sievas ierunātais audio, kurā varam uzzināt, kā tapa  grāmata "Dižākais tirgonis pasaulÄ“".


Iesaki draugiem: 

Doitex motivācija

Parasti ir šāds scenārijs:
1. Izlasāt kādu motivējošu/pamācošu rakstu;
2. Iegūstat motivāciju;
3. Ikdienas ritms, apkārtējā vide un apstākļi veicina to, ka aizmirstat par rakstu un motivācija pazūd.

Bet ar Doitex ir sekojoši:
1. Izlasāt kādu motivējošu/pamācošu rakstu;
2. Iegūstat motivāciju;
3. Doitex atgādina par izlasīto rakstu - un Jūs atkal izjūtat motivāciju!

Atgādināšana ir zināšanu māte. Zināt nozīmē pielietot praktiski. Doitex atgādinājumi pakāpeniski veicinās, ka motivējošo rakstu idejas tiek realizētas praktiski.
 
X

Maksas licence

Partneru licence

Cena: 25 EUR (ar PVN)
Kā iegūt?
PayPal

Paldies, reģistrēšanās noritēja veiksmīgi!

Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi, , tika nosūtīts apstiprināšanas kods, kas Jums būs jāievada pirmo reizi autorizējoties programmā.

Lai lejupielādētu programmu, spiediet uz saites: Lejupielādēt